გამონათქვამი

,,ციხე ორბეთი აწ წოდებული სამშვილდე აღაშენა ქართლოს და პირველმან მეფემან ფარნაოზ ჰყო საერისთაოდ და ქალაქად”

-ვახუშტი-

მოკლედ ჩვენს შესახებ

სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიცია წარმოადგენს მეცნიერთა ჯგუფს რომელიც ორინტირებულია კავკასიის ერთ–ერთი უძველესი ისტორიული ქალაქის – სამშვილდის არქეოლოგიურ, საისტორიო და სახელოვნებათმცოდნეო კვლევებზე. სრულად.